Uwagi do Programu Rodzina 500+

Zapraszamy do zapoznania się z uwagami analityków Fundacji - Karola Muszyńskiego i Macieja Sobocińskiego - do projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program Rodzina 500+).

Rekomendacje do programu Rodzina 500+:

  • Program należy poprzedzić szerokimi analizami identyfikującymi kluczowe przyczyny niskiej dzietności w Polsce.
  • W programie powinno się precyzyjnie określić cele, jakie ma osiągnąć program oraz wprowadzić mechanizmy jego ewaluacji. Sugerowane jest dodanie, oprócz demograficznych, celów związanych z wyrównywaniem nierówności dochodowych oraz z przeciwdziałaniem ubóstwu dzieci i rodzin wielodzietnych.
  • Kwoty oraz progi przewidziane w programie należy oprzeć na precyzyjnych wyliczeniach. W szczególności niezrozumiałe jest wprowadzenie progu 800 zł dochodu na członka gospodarstwa domowego przy pierwszym dziecku, mogące prowadzić do sytuacji, w której świadczenie nie przysługuje gospodarstwom domowym, w których dochód jest niższy niż kwota minimum socjalnego. Należy zatem rozważyć możliwość zniesienia kryterium dochodowego przy pierwszym dziecku bądź też powiązać to kryterium z minimum socjalnym.
  • Należy wprowadzić mechanizm „złotówka za złotówkę”, który może zmniejszyć ryzyko negatywnych efektów zatrudnieniowych oraz potencjalnego wzrostu szarej strefy.