Raport „Kapitał zagraniczny w Polsce: czy jesteśmy gospodarką poddostawcy?”

 

Fundacja Kaleckiego przygotowała pierwszy raport w ramach projektu „Kapitał w Polsce w XXI wieku” zrealizowanego dla Narodowego Banku Polskiego.
Raport do pobrania pod niniejszym adresem: „Kapitał zagraniczny: Czy jesteśmy gospodarką poddostawcy?”
English version (summary)
Autorzy: Anna Gromada, Tomasz Janyst, Katarzyna Golik

Wybór najważniejszych informacji z raportu:

• Wśród firm z kapitałem zagranicznym spoza sektora Finansowego połowa z nich
(dane na rok 2013) zadeklarowała, że jej komercyjna działalność w Polsce nie
przynosi żadnego zysku, co było podstawą nie płacenia podatku dochodowego CIT.

• W 2014 r. udział płac w PKB wyniósł w Polsce 46%, czyli zaraz po Litwie
najmniej w Unii Europejskiej. Udział płac w polskim PKB jest nie tylko o 10 p.
proc. mniejszy niż średnia dla Unii Europejskiej, ale też wykazuje silną
tendencję spadkową na tle stabilnego trendu europejskiego mimo rosnącej
wydajności pracy. Podmioty z kapitałem zagranicznym w dużym stopniu korzystają
ze wsparcia państwa polskiego, mimo że płacą stosunkowo niż- sze podatki niż
firmy krajowe.

• W Polsce działa 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych, w których jedynie 19,6%
podmiotów to inwestorzy polscy;

• Łączna wartość zwolnień z tytułu podatków dochodowych w latach 1998-2013 w SSE
wyniosła ponad 14,6 mld złotych;

• Efektywna stawka CIT w 2013 r. dla podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego
była niższa od efektywnej stawki dla pozostałych podatników CIT o 1,2 p. proc.

• Około 25% polskiego eksportu trafia do Niemiec; Polska gospodarka, podobnie
jak pozostałe kraje Grupy Wyszehradzkiej, wykazuje cechy gospodarki poddostawcy
– głównie względem gospodarki niemieckiej.

• Cykle koniunkturalne gospodarki polskiej i niemieckiej od dekady wykazują
znaczną synchronizację, co potwierdza hipotezę o „gospodarce poddostawcy”;

• W łańcuchu dostaw gospodarki niemieckiej Polska stanowi ogniwo o stosunkowo
niskiej wartości dodanej do eksportu.

 

Wybór artykułów w mediach: Rzeczpospolita, Parkiet.com, Forsal, Fakt