Idea

Fundacja Kaleckiego jest niezależnym think tankiem, założonym w 2014 roku w Warszawie.

Naszym celem jest poszerzenie debaty publicznej o wątki wykraczające poza dominujące sposoby myślenia o gospodarce.  Analizujemy procesy ekonomiczne w duchu koncepcji heterodoksyjnych, takich jak ekonomia postkeynesowska, instytucjonalna i behawioralna. Jednocześnie kładziemy nacisk na badania empiryczne, uzupełniając metody nauk ekonomicznych metodologią socjologiczną, historyczną i prawną. W naszym polu zainteresowań znajdują się zagadnienia takie jak wpływ regulacji na rozwój gospodarczy, polityczne uwarunkowania ekonomii oraz problem nierówności socjoekonomicznych.

Stoimy na stanowisku, że potrzebne jest otwarcie debaty o państwie i gospodarce w duchu demokratycznym, dopuszczającym do dyskusji nie tylko ekonomistów, ale także specjalistów z innych dziedzin oraz szerokie grono obywateli. Uważamy bowiem, że wiedza o procesach ekonomicznych i umiejętność krytycznej oceny rozwiązań gospodarczych są konieczne do podejmowania świadomych decyzji politycznych i powinny być udziałem ogółu społeczeństwa .

 

Misja

Chcemy tworzyć propozycje rozwiązań promujących zrównoważony rozwój gospodarczy Polski, zmniejszanie nierówności społeczno-ekonomicznych, polepszanie jakości i dostępu do usług publicznych oraz poprawę warunków pracy.

Pragniemy wzmacniać społeczeństwo obywatelskie oraz proponować działania na rzecz rozwoju społecznego, wychodząc z założenia, że dobrobyt nie powinien być rozumiany wyłącznie w kategoriach rosnących wskaźników ekonomicznych, lecz również uwzględniać poprawę jakości życia jego mieszkańców.

 

Działalność

Przygotowujemy raporty i analizy, organizujemy konferencje, seminaria i wykłady oraz inicjujemy i realizujemy projekty badawcze. Jednocześnie popularyzujemy wyniki naszych badań oraz poglądy i analizy bliskich nam ideowo instytucji i ekspertów, aby zwiększać społeczną świadomość zagadnień gospodarczych.

Budujemy środowisko ekspertów i praktyków połączonych wspólną perspektywą badawczą i pasją dla ekonomii. Do udziału w naszych pracach oraz organizowanych wydarzeniach zapraszamy ekonomistów, prawników, dziennikarzy, polityków, działaczy społecznych, studentów oraz wszystkich zainteresowanych kwestiami państwa i gospodarki.