Michał Kalecki

Naszym patronem jest Michał Kalecki, polski ekonomista przez wiele lat pracujący w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, współtwórca teorii ekonomicznych, które stały się fundamentem powojennego rozwoju społeczno-gospodarczego w krajach kapitalistycznych. Pomimo że jest uznawany za jednego z najwybitniejszych ekonomistów XX w., jego obecność w polskich dyskusjach o gospodarce była jak dotąd ograniczona.

Kalecki był prekursorem zasady efektywnego popytu i zwolennikiem nadrzędnej roli inwestycji nad oszczędnościami w kształtowaniu wzrostu gospodarczego i cykli koniunkturalnych. Jako jeden z pierwszych dowodził konieczności prowadzenia aktywnej polityki przez państwo w celu ograniczenia wahań koniunktury, łagodzenia niedoskonałości wolnego rynku i walki z bezrobociem. Jego badania były ściśle związane z pracami Johna M. Keynesa, z którym współpracował w czasie pobytu w Wielkiej Brytanii.

Sądzimy, że analizy Kaleckiego dotyczące gospodarki kapitalistycznej, uwzględniające specyfikę krajów rozwijających się, mogą być pomocne dla kształtowania polityki gospodarczej Polski, szczególnie w okresie spowolnienia wywołanego globalnym kryzysem finansowym.