Statut

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1
1. Fundacja Kaleckiego, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Tomasza Janysta zwanego dalej „Fundatorem”, zawiązana aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Andrzejem Przybyłą, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 10 m.7, dnia 18 czerwca 2014 r. za numerem repertorium 3793/2014, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja może używać nazwy w języku angielskim: „Kalecki Foundation”.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
2. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla wykonania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały i filie w Polsce i poza jej granicami, a także ustanawiać w kraju i za granicą swoich przedstawicieli.

§ 3
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji, w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, jest Minister Gospodarki.

§ 4
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 5
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§ 6
Celem Fundacji jest działalność polegająca na tworzeniu propozycji rozwiązań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu Polski przy jednoczesnym zmniejszaniu nierówności społecznych i ekonomicznych, rozszerzaniu zakresu i polepszaniu jakości usług publicznych, poprawie warunków pracy oraz działaniu na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja poprzez swoje działania dąży do realizacji konstytucyjnych zasad społecznej gospodarki rynkowej i sprawiedliwości społecznej.

§ 7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. organizację konferencji, wykładów, seminariów o charakterze niedochodowym;
b. wspieranie młodych polskich naukowców i ekspertów;
c. udział w krajowych i międzynarodowych badaniach naukowych;
d. organizację i prowadzenie kampanii społecznych;
e. inicjowanie debat publicznych w dziedzinie polityki gospodarczej i społecznej;
f. współpracę z wyższymi uczelniami oraz instytucjami naukowymi − polskimi i zagranicznymi;
g. współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi;
h. monitoring działań instytucji publicznych;
i. integrację środowisk eksperckich i obywatelskich;
j. promowanie wiedzy i świadomości ekonomicznej.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§ 8
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 (tysiąc złotych) w całości przekazany przez Fundatora oraz inne mienie i prawa majątkowe oraz niemajątkowe nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9
1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
a. darowizn, spadków, zapisów;
b. dotacji i subwencji oraz grantów;
c. dochodów ze zbiórek publicznych;
d. dochodów z majątku fundacji;
e. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;
f. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
g. odsetek i depozytów bankowych.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
3. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.
4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
5. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

Rozdział IV. Władze Fundacji
§ 10
Władzami Fundacji są:
a. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”,
b. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

Rada Fundacji
§ 11
1. Rada składa się z 3 do 7 członków.
2. Pierwszą Radę, w tym Przewodniczącego, powołuje Fundator.
3. Członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, lub dla rozszerzenia składu Rady powołuje Rada w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku wygaśnięcia kadencji wszystkich członków Rady powołania Rady może dokonać jednogłośnie Zarząd.
4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. odwołania przez Radę w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania;
b. złożenia rezygnacji pisemnie do Przewodniczącego Rady, lub w przypadku rezygnacji Przewodniczącego Rady do Zarządu;
c. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
d. śmierci.
5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
6. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 12
1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Do zadań Rady należy:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;
c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium;
d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu, oraz powoływanie i odwoływanie członków Rady;
e. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji;
f. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 13
1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek dwóch członków Rady.
3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący.

Zarząd
§ 14
1. Zarząd składa się z 3 do 9 osób, w tym Prezesa Zarządu.
2. Zarząd powoływany jest w następujący sposób:
a. Pierwszy Zarząd powoływany jest przez Fundatora;
b. Członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, lub dla rozszerzenia składu Zarządu powołuje Rada w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania;
c. Prezesa Zarządu w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów powołuje Rada spośród członków Zarządu. Pierwszy Prezes Zarządu powoływany jest przez Fundatora;
d. Jeśli stanowisko Prezesa Zarządu pozostaje nieobsadzone przez okres przekraczający 1 miesiąc, Prezesa Zarządu może powołać spośród swoich członków Zarząd zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. odwołania przez Radę;
b. upływu kadencji;
c. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady;
d. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
e. śmierci.
6. Zarząd w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej kwalifikowaną większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 15
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b. realizacja celów statutowych;
c. sporządzanie planów pracy i budżetu;
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
f. składanie wniosku do Rady o zmianę statutu;
g. wnioskowanie do Rady o połączenie i likwidację Fundacji.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 16
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób przy udziale co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji
§ 17
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub łącznie dwóch członków Zarządu.
2.Decyzje dotyczące czynności w zakresie rozporządzania majątkiem oraz zaciągania zobowiązań finansowych przekraczających 5 tys. zł podejmowane są w drodze uchwały zwykłą większością głosów zgodnie z §16 pkt. 4 Statutu Fundacji.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe
§ 18
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 19
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 20
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw gospodarki.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Statut został przyjęty dnia 20. czerwca 2014 r.