Komentarz: Zadłużony świat, czyli o rajach podatkowych

ikona_komentarz_featured

Przyjmując raczej ostrożne założenie, że Ziemia jest gospodarką zamkniętą, wydawać by się mogło, że transakcje na całym świecie powinny się bilansować. Niektóre kraje, takie jak np. Niemcy, mają stale dodatni bilans handlowy, inne, jak np. Grecja, stały deficyt. Podobnie z aktywami finansowymi netto, czyli różnicą między całkowitym zadłużeniem a całkowitą wielkością oszczędności. Dług jednego podmiotu jest majątkiem innego. Zarówno saldo budżetowe, jak i aktywa zagraniczne netto całego świata powinny się więc równać zero. Okazuje się jednak, że tak nie jest – Ziemia ma ujemny bilans, a Ziemianie są zadłużeni.

Więcej

Komentarz: Edukacja dla innowacyjnej gospodarki. Studium Polskie.

ikona_komentarz_featured

Edukacja dla innowacyjnej gospodarki: Polska. Austriacki ekonomista Joseph Schumpeter spopularyzował pojęcie innowacji w odniesieniu do gospodarki w połowie XX wieku. Definiował innowację jako implementację nowego rozwiązania do praktyki instytucji. Pojęcie to odnosił między innymi do sytuacji, gdy wprowadza się na rynek nowy produkt lub usługę, metodę produkcji, nowy rynek zbytu czy zaprowadza się zmiany organizacyjne 1)1 […]

Więcej

Komentarz: Czy więcej elastyczności to rzeczywiście więcej innowacyjności?

ikona_komentarz_featured

Mainstream myśli ekonomicznej stoi na stanowisku, że zarówno bezrobocie, jak i niska innowacyjność gospodarki wynikają z licznych ograniczeń stawianych przedsiębiorcom, spośród których za szczególnie istotne uznaje się usztywnienia rynku pracy – przepisy uniemożliwiające elastyczne zwalnianie pracowników, pensje minimalne utrudniające rynkowe kształtowanie ceny pracy, silne związki zawodowe blokujące strukturalne reformy przedsiębiorstw itp. Sztuczne zawyżanie przez państwo […]

Więcej

Komentarz: Kto zyskał na ustawie antykryzysowej?

ikona_komentarz_featured

Ponad dwa lata po zakończeniu obowiązywania Ustawy z dnia 1 lipca 2009 roku o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, zwanej szerzej ustawą antykryzysową, wciąż brakuje refleksji nad tym, czy była ona naprawdę potrzebna i kto był jej beneficjentem. Jest to szczególnie ważne dlatego, że część jej postanowień (dłuższe okresy rozliczeniowe) weszła 23 […]

Więcej

Komentarz: Przeciętni poddostawcy innowacji

ikona_komentarz_featured

Według rankingu Global Innovation Index 2014 Polska pod względem innowacyjności z wynikiem 40,64/100 zajmuje 45. miejsce na świecie, a wśród krajów Unii Europejskiej trzecie od końca. Ranking Komisji Europejskiej jest dla Polski bardziej łaskawy, gdyż sytuuje ją na czwartym miejscu od końca, jako najgorszy kraj wśród tzw. przeciętnych innowatorów. Przeciętności nie powinno się jednak kojarzyć ze średnią unijną, gdyż Polska jest dopiero w połowie drogi do jej osiągnięcia. „Przeciętność” to w tym przypadku eufemizm, który ukrywa fakt, że nakłady na innowacyjność w Polsce są bardzo niskie, a co jeszcze bardziej niepokoi – regulacje sprzyjają rozwojowi zagranicznej innowacyjności oraz komercjalizacji polskich technologii zagranicą.

Więcej